Missie en Visie

                                                  
                                        

Missie
De Algemene Hindoe Basisschool bestaat vanaf 1994 en verzorgt in principe hetzelfde onderwijs als alle andere Nederlandse basisscholen die zich conformeren aan de kerndoelen en de Wet op het Basisonderwijs. Universele waarden en de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat staan bij de school voorop maar aandacht voor Hindoewaarden zijn net zo belangrijk.


Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs waarbij aangesloten wordt bij de basisbehoeften van ieder kind. De individuele mogelijkheden van kinderen worden gestimuleerd zodat zij kennis, vaardigheden en een attitude ontwikkelen die ze nu en later nodig hebben. Dit doen wij vanuit een hindoeïstische levensvisie.


De school beschouwt, op basis van de Karmavadische filosofie, ieder kind als een uniek en volwaardig wezen, waarbij diens bestemming afhangt van de persoonlijke inzet en ijver. Het gedrag en de levenswijze staan centraal bij het tot uitdrukking brengen van de geloofsovertuiging waarbij er grote ruimte aan een persoonlijke invulling wordt gegeven.


Visie
Het is de natuur van het kind dat hij iets leert en dit laat zien aan anderen. Elk kind heeft een wil om kennis te vergaren en die te gebruiken en daarbij nieuwsgierig te zijn. Een kind motiveren tot leren is daarbij belangrijk in het onderwijs.


Daarom willen wij dat elk kind binnen de eigen groep zijn eigen leerweg kan vinden en volgen. Hierbij wordt voldoende rekening gehouden met het eigen tempo van de leerling om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven.


De individuele ontwikkeling van het kind krijgt, binnen een jaarklassensysteem daarom ook zoveel mogelijk ruimte, inclusief individuele begeleiding. 
Uitgangspunten in ons schoolbeleid zijn vandaar o.a. differentiatie, zelfstandig werken, handelingsgericht werken en klassenmanagement.


Leren is de kerntaak van een school; de school is een plek waar je leert. Op onze school leer je ook je talenten ontwikkelen via beeldende kunst, zang/theater/ dans, techniek en muziek. Op onze school leren wij met en van elkaar. Dat doen we door trots te zijn op onze hindoe-identiteit, door ons in verschillende culturele situaties te kunnen aanpassen om later succesvol te kunnen zijn. Daarom bieden wij naast de basisvakken gevarieerd cultureel onderwijs aan.


De school beschouwt ieder kind als een uniek en volwaardig wezen. Dit houdt in dat elk kind een identiteit heeft en specifieke talenten. Daarom heeft elk kind een eigen aanpak nodig en dient er alles aan gedaan te worden dat hij/ zij zich optimaal kan ontwikkelen.


Binnen de eigen groep wordt er daarom zowel klassikaal, groepsgewijs als individueel les gegeven. Creatief en kritisch denken vinden we belangrijk. Daar zijn onze lessen burgerschapsvorming op gericht. Zowel cognitieve vorming gericht op de leerstof als sociaal emotionele vorming zijn op onze school in balans. De ontwikkelingsfasen van de kinderen lopen in grote lijnen parallel, maar elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze en eigen tempo.